อามาตมนตรี พ. วิเคราะห์เสรีภาพในปรัชญาของรพินทรนาถ ฐากูรกับเดวิด ฮิวม์. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 1–18, 2016. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/178058. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.