จตฺตมโล พ. การศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักคำสอนในมงคลสูตร. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 19–24, 2016. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/178074. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.