กองกะมุด ส. เบญจศีลในปรัชญาพุทธศาสนากับบัญญัติ 10 ในปรัชญาคริสตศาสนา : การศึกษาเชิงวิเคราะห์. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 25–32, 2016. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/178075. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.