ชยางกูร ณ อยุธยา เ. ความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14 ที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 60–70, 2016. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/178077. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.