กมล พ. เปรียบเทียบการรับรู้ของจิตในพุทธปรัชญาเถรวาทกับเอ็ดมุนด์ ฮุสเซิร์ล. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 53–61, 2016. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/179485. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.