กฤดากร ณ อยุธยา ค. ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาทในคัมภีร์วิสุทธิมรรค. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 22–31, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/179608. Acesso em: 28 ก.พ. 2024.