อุ่นธง อ. ปรัชญาประเพณีของศาสนาอิสลามที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 12–21, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/179610. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.