วิจิตรฐะพันธุ์ ณ. ปรัชญาประเพณีของพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 11–18, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/179903. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.