สมจารี (หลวงกัน) พ. เยาวชนกับการบรรลุธรรมในมุมมองของพุทธปรัชญาเถรวาท. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 40–50, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/179914. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.