ราชรินทร์ ส. บทวิจารณ์หนังสือเรื่องแก่นเดิมของพุทธปรัชญา (เล่มที่หนึ่ง : มนุษย์) เขียนโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมภาร พรมทา. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 58–68, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/179923. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.