พลปญฺโญ พ. ปัญหาและหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตในศตวรรษที่ 21. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 3, n. 2, p. 25–35, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/187206. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.