ชูศรี พ. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีเมตตาโดยการคบคนดี. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 23–31, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/187402. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.