สุชาติกุลวิทย์ อ. อิทธิพลของบิ๊กเดต้าต่อจริยศาสตร์และศีลธรรม. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 32–41, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/187405. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.