วิสุทฺธิเมธี พ.; มากมูลดี ส. สังคหวัตถุองค์ธรรมแห่งการสังคมสงเคราะห์. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 10–19, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/233568. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.