กิตติกาญจนโสภณ ธ.; ทั่วจบ ส.; ภูวคีรีวิวัฒน์ อ. ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู ในอำเภอเมือง สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา เขต 1. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 37–43, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/233572. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.