อามาตมนตรี พ.; ศรีนนท์ ม. ธรรมะเพื่อการพยาบาล : พุทธปรัชญาเชิงวิเคราะห์. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 44–53, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/233587. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.