แมกกี้ ก. เพศสภาพและบทบาทสตรีในฐานะอุบาสิกาตามทรรศนะทางพระพุทธศาสนา. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 54–60, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/233588. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.