สิริวโร พ.; กิตฺติเมธี พ.; เหล่าพิพัฒนา ไ. .; เฟื่องฟูลอย เ. การศึกษาวิเคราะห์อัตลักษณ์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดแม่ฮ่องสอน. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 1–14, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/239879. Acesso em: 25 ก.พ. 2024.