คมฺภีรปญฺโญ พ. ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องธรรมชาติของตัณหาในพุทธปรัชญาเถรวาทและปรัชญาจารวาก. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 44–53, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/240503. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.