ปุญฺญพฑฺฒโน พ.; โกละกะ ส. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 35–50, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/240735. Acesso em: 28 ก.พ. 2024.