พระครูสิทธิวราคม; อินทจารี พ.; ชูชัย อ.; อ่อนสร้อย ส.; สุขสมบูรณ์ ว.; ภูนาสรณ์ ส. พฤติกรรมการรักษาศีล 5 ของชาวบ้านในชุมชนวังทรัพย์สิน ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 91–98, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/240779. Acesso em: 28 ก.พ. 2024.