แสงมะโน ส.; ธีรวโร พ.; ธรรมบุตร บ.; ไทยมิตร แ.; กุมพล พ. พระพุทธเจ้าชนะมารในปรัชญา 5 กระบวนทัศน์. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 51–60, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/241187. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.