หนูเพชร ว. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นความดันโลหิตสูงในชุมชนเลียบคลองมอญ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 16–25, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/242645. Acesso em: 28 ก.พ. 2024.