ตั้งปฐมวงศ์ (ญาณปฺปโภ) พ. . ปัจจัยด้านความมีวินัยและด้านความอดทนที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อการบรรพชาเป็นสามเณร ในกลุ่มสามเณรใหม่ ปี 2563 ของวัดโลกโมฬี อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 26–40, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/243329. Acesso em: 26 พ.ย. 2022.