มีมุ้ย อ. การพัฒนาอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์แบบผสมผสาน ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 30–41, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/244570. Acesso em: 25 ก.พ. 2024.