สุรปญฺโญ (เอมพันธ์) พ. . การประยุกต์หลักพุทธจริยธรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรมทางการเมืองของผู้นำทางการเมืองในจังหวัดชัยภูมิ. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 52–63, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/244719. Acesso em: 19 ส.ค. 2022.