พันธุ์โพธิ์ จ.; หาญชนะ ช. . การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 42–51, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/244862. Acesso em: 10 ส.ค. 2022.