กิตติกาญจนโสภณ ธ.; วงศ์สรรค์ ว.; รัญระนา เ. การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาน่าน เขต 2: . พุทธมัคค์, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 121–129, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/244883. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.