อคฺคธมฺโม (ณ น่าน) พ. . . ชาวพุทธกับวิกฤติศรัทธา. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 244–257, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/246208. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.