แสงแพร จ.; สุวฑฺฒโน พ. หลักธรรมเพื่อการเยียวยาจิตใจต่อภาวะซึมเศร้าในสังคมปัจจุบัน. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 218–228, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/246318. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.