(ภัทร เสนวรรณกุล) พ. .; จกฺกภทฺโท พ. .; มีซอง ค. .; อาจหาญ แ. . การพัฒนาหลักสูตรและการผลิตสื่อการเรียนการสอนธรรมศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 97–105, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/246343. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.