สุขวฑฺฒโก พ.; ฐิตปุญฺโญ พ.; สุเมธปุญฺโญ พ. .; ประไกร ช. .; ธรรมบุตร บ. .; ไชยศิลป์ ณ. .; สารินทร์ ม. . การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตภาคกลางปริมณฑล. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 80–95, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/246505. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.