สิทธิมาลิก ณ. .; สัจจะหฤทัย เ. .; มณีศรี ช. . กลยุทธ์การสร้างเสริมจิตสาธารณะของโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 172–180, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/247690. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.