สิงห์สนธิ ส.; สติวโร พ. วิเคราะห์กุศลกรรมในคัมภีร์วิมานวัตถุ. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 208–217, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/247916. Acesso em: 10 ส.ค. 2022.