คุณสํวโร พ.; นรเชฏฺโฐ พ. .; สุขวฑฺฒโน พ. . การพัฒนามนุษย์ในวัชชีปุตตสูตร. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 140–146, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/247939. Acesso em: 26 พ.ย. 2022.