วรพงศ์พัชร์ ณ. .; ผกามาศ พ. .; วชิรวงศ์ไพศาล ส. .; ใหญ่ลำยอง จ. . แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำแบบปรับตัวของผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษามืออาชีพภายใต้สถานการณ์วิถีปกติใหม่และวิถีถัดไปในภาคตะวันออกของประเทศไทย. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 204–218, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/248391. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.