อคฺคธมฺโม (พิมพารัตน์) พ. .; พลเสน ก. . การประยุกต์ใช้หลักอธิปไตยเพื่อพัฒนาผู้บริหารในสังคมไทย. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 13–21, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/248392. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.