เกิดผล อ. .; พลเสน ก. . เหตุผลในการดำรงอยู่ของรัฐธรรมนูญ. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 181–191, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/249144. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.