กิตติกาญจนโสภณ ธ. .; ประศิริ ศ. .; ภูวคีรีวิวัฒน์ อ. . ความต้องการของผู้ปกครองกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในตำบล-อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 174–180, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/249176. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.