บุญมีชัย ส. .; สอดส่อง . โ. . คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานแผนกการต่างประเทศ แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 162–171, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/249317. Acesso em: 8 ส.ค. 2022.