หอมชื่น ก.; กนกกมเลศ ว. .; โพธิธีรโรจน์ เ. . ศึกษากลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ของนิสิตชาวต่างชาติที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 233–243, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/249822. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.