ไพรวงษ์ ศ. การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ ด้วยทฤษฎีโพลยา โดยใช้เทคนิคบาร์โมเดล (Bar Model) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 259–268, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/259-268. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.