เสฏฐปุตฺโต (พัตรสิงห์) พ. .; กตธุโร (มุมทอง) พ. .; สะอาดเอี่ยม ธ. . บทบาทของพระครูปริยัติสุทธิวงศ์กับการสร้างชุมชนคุณธรรมต้นแบบวิถีพุทธในจังหวัดสุรินทร์. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 36–50, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/251471. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.