สอดส่อง โ. . การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา . พุทธมัคค์, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 181–188, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/251587. Acesso em: 28 ก.พ. 2024.