ประสมพงศ์ พ. .; ทองบ่อ พ. . การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในยุค 4.0. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 171–282, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/252031. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.