รังษี ภ. ปรัชญาการเมือง: ความรู้ฉบับพกพา. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 298–302, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/252311. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.