วุฑฒิชโย . พ. .; อมรทตุโต พ. .; เชี่ยวเวช ก. .; พระครูเกษมอรรถากร. สิทธิสตรีกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 282–296, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/256872. Acesso em: 17 เม.ย. 2024.