พระครูรัตนากรวิสุทธิ์; พระครูสังฆวิสุทธิคุณ; พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ์. พรหมวิหาร 4 กับบทบาทและสิทธิสตรี. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 269–281, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/256874. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.