เรืองโสม ว. . .; บุบผามาลา บ. . การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 37–51, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/259113. Acesso em: 31 พ.ค. 2024.