สามิบัติ ป. .; หาญชนะ ช. . คุณภาพการให้บริการสาธารณะของที่ว่าการอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 120–132, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/259115. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.